Tapis Laine Fait

Karabagh

  • Tapis Ancien Caucasien Karabagh Fait Main 170cm X 323cm 1880s 1b490
  • Tapis Kilim Ancien Caucasien Karabagh Fait Main 210cm X 278cm 1920
  • Tapis Ancien Caucasien Karabagh Fait Main 182cm X 242cm 1880